• Sepette ürün yok.

Covid-19 Foaming Test Kit

Covid-19 Foaming Test Kit

Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle “köpük testi” olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Covid-19 Foaming Test Kiti

Foaming Test – Covid-19 Tarama Test Kiti

Sertifika ve Belgeler

Foaming Test ÜTS Künyesi
Foaming Test ÜTS Künyesi
Foaming Test CE Uygunluk Belgesi
Foaming Test CE Uygunluk Belgesi
Foaming Test ISO Sertifikası
Foaming Test ISO Sertifikası
Foaming Test NCI Test
Foaming Test NCI Test
T.C. Sağlık Bakanlığı Üst Yazısı
T.C. Sağlık Bakanlığı Üst Yazısı

Foaming Test – Covid-19 Tarama Test Kiti

Nasıl Kullanılır?

COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı İçin İdrar Numunesinin Alınması ve Testin Kullanım Aşamaları:

 

 

 

Covid-19 Foaming Test Kiti Kullanımı

Test Tüpü Üzerindeki Skalanın Okunması ve Değerlendirilmesi

Covid-19 Test Kiti

Yeşil Bölge : İdrarda viral yük yok. “Olumlu” klinik tablodur. Covid-19 pozitif olduğu tespit edilerek tedaviye başlanan hastalara köpük testi yapıldığında sonucun yeşil bölgede olması tedavi sürecinin başarılı olduğu ve vücuttaki virüs yükünün ortadan kalktığı şeklinde yorumlanır.

Sarı Bölge : İdrarda az miktarda virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “şüpheli” klinik tablodur. Bu bireylerin takip edilmesi gerekmektedir.

Turuncu Bölge : İdrarda artmış virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “olumsuz” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir ve hem Covid-19 açısından hem de üriner sistem bozuklukları açısından değerlendirilmesi gereklidir.

Kırmızı Bölge : İdrarda yoğun virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “ciddi” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Herhangi bir semptomu olmasa dahi bu kişiler mutlaka hem Covid-19 hem de üriner sistem bozuklukları açısından detaylı olarak değerlendirilmelidir.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti ile ilgili
Sıkça Sorulan Sorular

Foaming test; idrar numunesi ile 15 saniyede yapılan COVID-19 hızlı tarama test kitidir.
Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan, hem virüs yüzeyinde bulunan maddelerle ve virüse ait kalıntılarla hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bu maddelerle reaksiyona girer. Bu reaktan test tüpünün içerisinde bulunan numune idrarla köpürerek sonuç verir.

Foaming test, yetişkinlerde, çocuklarda, yaşlılarda, bebeklerde, hastalarda, hamilelerde, COVID-19 hastalarında ise hastalığın ve tedavinin seyrini değerlendirmek için kullanılabilir.

Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, kuluçka dönemindeki bireylerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerin klinik durumlarını ve seyirlerini (prognoz) takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden bireylerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden bireylerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur. Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan bireylerin ayırt edilmesine yardımcı olur. COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan bireylerin, karantina sürecindeki bireylerin, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan bireylerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede doktorun tedavi süreci hakkında hızlıca karar vermesine yardımcı olur. COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan bireylerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur. COVİD-19 dışında, idrarında normalde olmaması gereken bazı maddeler olan bireylerin, kendilerini kontrol etme ve erken dönemde bir sağlık kuruluşuna danışmasına yardımcı olur. Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Pratik ve her ortamda yapılabilen bir testtir. sonuç 15 saniye içerisinde alınabilir, sağlıklı bireylerin Covid-19 ile ilgili endişelerinin giderilmesine yardımcı olur. Hastalığa yakalanmış bireylerin klinik takiplerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bir bireyin Covid-19 dışında, vücudunda anormal giden bir durum olduğunun tespit edilebilmesi ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanı sağlanabilmesi

Köpüklenme, vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılıdır. Daha az virüs yükü ile daha az köpük, daha fazla virüs yükü ile ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı alan hastalar ile sağlıklı kişiler arasında yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda renk skalası oluşturulmuştur. Köpüğün seviyesi hastalığın da seviyesini belirtir.

Başvurmuş olduğunuz sağlık kuruluşu tarafından verilecek olan Foaming Testin kullanımı oldukça kolaydır. Kullanım kılavuzundaki talimatlar uygulanarak herhangi bir yardım almadan kolaylıkla yapılabilir.
COVID-19 tanısında kullanılan kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin ÜTS kayıtları ve ithalatı TİTCK ön iznine bağlanmıştır. Bu kapsamda; TİTCK tarafından COVID-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Foaming test kiti ile COVID-19 şüpheli hastalara ait klinik örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Foaming test kitinin COVID-19 tanısında klinik seyiri değerlendirmek üzere tarama testi olarak kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Köpük Test kiti bir teşhis kitidir. Çalışma prensibi, idrar bileşenleri ile reaksiyondur. Virüs yükü şüphesiz vücuda girdikten sonra böbreklere ulaşır. Böylelikle virüs bulaştıktan sonra ilk 3 gün içinde enfeksiyonu tespit etmek mümkündür.

Köpük test kiti; çok sayıda bilimsel çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir teşhis kitidir. Nicel veriler, virüsün vücuttaki yükünü göstermektedir. Kullanım kolaylığı ve test sonuçlarının süresi diğer testlere benzemez. Test kiti reaktanı yine knowhow’a dayanır ve kolay kopyalanamaz. İdrardan köpürtülerek sonuç verme yöntemi için de patent başvuruları yapılmıştır.

Bilimsel Makaleler

Akut Böbrek Yetmezliğinin COVID-19 Üzerindeki Yaygınlığı ve Etkisi: Sistematik İnceleme Ve Meta-Analizi

Amaç: COVID-19 hastalarında anormal idrar analizi ve böbrek fonksiyon bozukluğu prevalansını değerlendirmek ve akut böbrek hasarı (ABH) ile COVID-19 hastalarının ciddiyeti ve prognozu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. COVID-19’da anormal idrar analizi ve böbrek fonksiyon bozukluğu prevalansını bildiren uygun çalışmaların meta-analizi gerçekleştirildi. Akut Böbrek Hasarı (ABH) insidansları; şiddetli seyreden veya şiddetli olmayan hastalar ve hayatta kalanlar ile hayatta kalmayanlar arasında karşılaştırıldı. 4963 doğrulanmış COVID-19 hastasını içeren toplam 24 çalışma dahil edilmiştir. SCr ve BUN düzeylerinde yükselme olan hastaların oranı sırasıyla %9,6 ve %13,7 idi. Tüm hastaların %57,2’sinde proteinüri mevcuttu ve bunların %38,8’inde proteinüri +, %10,6’sında proteinüri ++ veya +++ idi. Tüm COVID-19 hastalarında genel ABH insidansı % 4,5 iken ABH insidansı hafif veya orta dereceli vakalarda, ağır vakalarda ve kritik vakalarda sırasıyla % 1,3, %2,8 ve %36,4. Bu arada, sağ kalmayanlarda ve sağ kalanlarda ABH insidansı sırasıyla %52,9, %0,7 idi. Sürekli renal replasman tedavisi (CRRT) sırasıyla şiddetli hastalarda %5,6, şiddetli seyretmeyen hastalarda %0,1 ve hayatta kalmayanlarda %15,6 hayatta kalanların %0,4’ünde gerekli olmuştur. COVID-19’da anormal idrar analizi ve böbrek disfonksiyonu insidansı yüksekti ve ABH, COVID-19 hastalarının ciddiyeti ve prognozu ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarında böbrek disfonksiyonu konusunda farkındalığın artırılması önemlidir.

Kaynak

COVID-19 İlişkili Nefrit: Hastalık Şiddeti ve Komplikasyonları İçin Erken Uyarı mıdır?

Nefritli COVID-19 hastalarının; Nefrotik sendroma benzer şiddetli sıvı yüklenmesine bağlı pulmoner interstisyel ödem; böbrek immünoglobulin kaybı nedeniyle bağışıklık yetersizliği, hipoalbüminemiye bağlı dolaşım yetmezliği; bozulmuş plazma protein bağlanması nedeniyle zayıf ilaç tepkisi ve antitrombin eksikliğine bağlı tromboembolik olaylar için dikkatle izlenmesini öneriyoruz:. Solunum yolu, SARS-CoV-2 enfeksiyonu için bir geçittir. Basit ve uygun fiyatlı bir idrar örneği analizi ile COVID-19 ilişkili nefritin; kolayca taranabilir olduğunu ve komplikasyonlarının tahmin edilebilmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu algoritma, tahmin aracı olarak kullanılmak üzere daha fazla doğrulama beklemektedir. Bulgularımızı doğrulamak için Almanya’da çok merkezli bir gözlemsel çalışma (NCT04347824) başlattık. Yoğun bakım Ünitesi’ne kabul ihtiyacının erken tahminin edilmesi ve hastaların özel tedavilere yönlendirilmesi ve kılcal sızıntı sendromu durumunda önleyici stratejilerin ve tedavilerin başlatılması hayat kurtarabilir. Aynı tarama yöntemleri ayaktan hastaların risk değerlendirmesi için de kullanılabilir.

Kaynak

COVID19’un Teşhis, Prognoz ve Takibinde Prediktif Bir Araç Olarak İdrar Köpük Testi: Ön Klinik Çalışma Sonuçları

COVID19 teşhisinde, prognozun tahmininde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde prediktif ve prognoztik değeri olan idrar köpürme testi (UFT) ile yapılan ilk klinik çalışmanın ön sonuçlarını sunuyoruz. İstanbul’da üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde, bilgilendirilmiş onamları alınan 3 hasta grubundan idrar örnekleri toplanarak 4 grup oluşturuldu: Grup A: COVID19 şüphesiyle ayaktan başvuran ve takip edilen hastalar, Grup B: yatarak takip ve tedavi gören hastalar, Grup C: yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi gören hastalar. Grup D: kontrol grubu olarak 30 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm gruplardan steril idrar kabına alınan idrar örnekleri laboratuvara bir saat içinde ulaştırıldı. UFT test tüpüne, 2.5 ml idrar örneği ilave edilerek 15 saniye çalkalandı ve oluşan köpük seviyesi bir renk skalasına göre, görsel olarak değerlendirildi. Hastaların diğer verileri hastane bilgi yönetim sistemi ve ilgili hekimden elde edildi. Klinik durum (hafif, orta, şiddetli), RT-PCR testi sonuçları, varsa bilgisayarlı tomografi (BT) ve biyokimyasal testleri, UFT sonuçları ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak p< 0,05 anlamlılık düzeyinde ifade edildi. UFT’nin, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin değeri, pozitif olabilirlik oranı gibi performans özellikleri PCR sonucuna ve/veya CT’ye göre istatistiksel olarak hesaplandı. Bulgular: Kontrol grubu, ayaktan hasta, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının UFT sonuç dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p=0.0001). Yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında turuncu ve kırmızı bölgedeki UFT sayıları, kontrol ve ayaktan hasta gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. UFT’nin tanısal doğruluğu tüm gruplarda belirlendi ve ortalama duyarlılık% 92 (% 95 CI:% 87-95) ve özgüllük% 89 (% 95 CI:% 80-98) olarak tespit edildi.

Sonuç: UFT’nin özellikle COVID19’un klinik şiddetini tahmin etmede yararlı olduğunu göstermektedir. İdrar köpük testi, COVID19 prognoz ve tedavi takibinde bir hastabaşı testi olarak kullanışlı, hızlı, basit ve non-invaziv bir yöntem olarak önerilebilir.

Kaynak